CPCS

Thông điệp

LIÊN KẾT

CPCS

Thống kê website

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay41
mod_vvisit_counterHôm qua76
mod_vvisit_counterTrong tuần117
mod_vvisit_counterTuần trước501
mod_vvisit_counterTrong tháng678
mod_vvisit_counterTháng trước1982
mod_vvisit_counterTất cả:56631
Chức năng, nhiệm vụ

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình thực hiện những nhiệm vụ quyền hạn cụ thể sau đây theo sụ phân cấp của Sở Y tế: 

1. Trình cấp có thẩm quyền ban hành các quyết định, chỉ thị, quy hoạch kế hoạch phát triển dài hạn, năm năm và hàng năm, chương trình, đề án về Dân số - Kế hoạch hóa gia đình của tỉnh; biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, cải cách hành chính, phân cấp quản lý, xã hội hóa công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn tỉnh; quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, biên chế của Chi cục. 

2. Tham mưu giúp Giám đốc Sở Y tế trình cấp có thẩm quyền ban hành các quyết định, chỉ thị cá biệt và chương trình, giải pháp, biện pháp huy động, phối hợp liên ngành trong lĩnh vực Dân số - Kế hoạch hóa gia đình. 

3. Chủ trì , phối hợp với cơ quan liên quan tổ chức thực hiện các chính sách Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, đào tạo nguồn nhân lực làm công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình của địa phương. 

4. Giúp Giám đốc Sở Y tế hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, đánh giá và chụi trách nhiệm tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, chiến lược quy hoạch, kế hoạch, các chương trình hành động, dự án về Dân số - Kế hoạch hóa gia đình sau khi được phê duyệt. 

5. Xây dựng các văn bản hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ về Dân số - Kế hoạch hóa gia đình trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền. 

6. Quản lý mô hình Dân số - Kế hoạch hóa gia đình: 
- Theo dõi, quản lý biến động tăng, giảm dân số, đề xuất các giải pháp điều chỉnh mức sinh và tỷ lệ phát triển dân số trên địa bàn tỉnh; 
- Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quy định của pháp luật đối với các hoạt động dịch vụ tư vấn kế hoạch hóa gia đình và quản lý các phương tiện tránh thai; quản lý các dịch vụ kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn tỉnh. 
- Hướng dẫn, kiểm tra việc triển khai thực hiện các đề án, mô hình liên quan đến quy mô Dân số 
- Kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn tỉnh. 

7. Quản lý về cơ cấu dân số: 
- Theo dõi, tổng hợp về cơ cấu dân số theo giới tính và độ tuổi trên địa bàn tỉnh; 
- Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật để bảo đảm cân bằng giới tính theo tính quy luật sinh sản tự nhiên trên địa bàn tỉnh; 
- Hướng dẫn, kiểm tra việc triển khai thực hiện đề án, mô hình liên quan đến điều chỉnh cơ cấu dân số trên địa bàn tỉnh. 

8. Quản lý về chất lượng dân số: 
- Theo dõi, tổng hợp về chất lượng dân số trên địa bàn tỉnh; 
- Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật để bảo đảm chất lượng dân số đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực, việc triển khai thực hiện các mô hình nâng cao chất lượng dân số trên địa bàn tỉnh. 

9. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện các hoạt động truyền thông, vân động, giáo dục, cung cấp dịch vụ tư vấn về các lĩnh vực Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, sức khỏe tình dục, sức khỏe sinh sản vị thành niên và thanh niên. 

10. Tổ chức thực hiện các nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trong lĩnh vực Dân số - Kế hoạch hóa gia đình. 

11. Xây dựng hệ thống thông tin quản lý về Dân số - Kế hoạch hóa gia đình; tổ chức thực hiện công tác thống kê, thông tin và báo cáo về Dân số - Kế hoạch hóa gia đình theo quy định hiện hành. 

12. Hướng dẫn, kiểm tra, tạo điều kiện và hỗ trợ cho hoạt động của các tổ chức dịch vụ công và thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực Dân số - Kế hoạch hóa gia đình. 

13. Giúp Giám đốc Sở Y tế quản lý và tổ chức thực hiện các dự án đầu tư trong lĩnh vực Dân số - Kế hoạch hóa gia đình theo phân cấp của Sở Y tế. 

14. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về Dân số - Kế hoạch hóa gia đình cho cán bộ chuyên trách dân số Dân số - Kế hoạch hóa gia đình xã và cộng tác viên Dân số - Kế hoạch hóa gia đình thôn bản. 

15. Quản lý và tổ chức bộ máy, biên chế, tài chính, tài sản được gaio; quản lý các tổ chức sự nghiệp thuộc Chi cục; thực hiện chế độ tiền lươn và các chế độ chính sách đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý của Sở Y tế. 

16. Kiểm tra, thanh tra giải quyết kiếu nại, tố cáo và xử lý các vi phạm trong lĩnh vực Dân số - Kế hoạch hóa gia đình theo thẩm quyền. 

17. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Y tế giao.